Sơ đồ tổ chức

- Thể loại:
 • Quản lý:                                   20 người.
 • Kỹ sư, thạc sỹ:                         15 người (gồm 05 kỹ sư điện và cơ khí)
 • Trung cấp + kỹ thuật viên:       40 người
 • Công nhân lành nghề:              70 người.
 • Lao động phổ thông:               30 người.

Công ty cổ phần Alpha là đơn vị hạch toán độc lập.  Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Mô hình này có đặc điểm là quyền hành tập trung trong tay người lãnh đạo. Nó có ưu điểm là linh hoạt, chi phí quản lý không cao, ra quyết định nhanh chóng, đáp ứng được những biến động cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Mô hình này rất phù hợp với các doanh nghiệp xây dựng.

A. Cơ cấu

Đại hội đồng cổ đông là các thành viên tham gia đóng góp vốn thành lập công ty.

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của công ty.

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị về điều hành của công ty.

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chung.

Giúp việc cho Giám đốc có 2 Phó giám đốc phụ trách một số nội dung công việc cụ thể theo sự phân công của Giám đốc.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty có 4 phòng chức năng:

 • Phòng Tổ Chức Hành Chính.
 • Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật
 • Phòng Quản lý Sản xuất.
 • Phòng Tài Chính Kế Toán.

Trực thuộc Công ty có các đơn vị:

 • Nhà máy cấu thép
 • Đội lắp dựng
 • Các đội thi công xây lắp
 • Ngoài ra khi có nhu cầu công việc cần thiết, Ban Giám đốc Công ty có thể bổ nhiệm thêm các chủ nhiệm công trình thực hiện nhiệm vụ khác …

B. Nhiệm vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

 • Là người đứng đầu trong Công ty, có trách nhiệm quản lý Công ty theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
 • Có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp. Trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Ban Giám đốc:

 • Giúp việc cho HĐQT cùng với các phòng nghiệp vụ trong Công ty.
 • Chỉ đạo và thực hiện đúng theo phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ tổ chức và hoạt động đã được đại hội cổ đông thông qua.

Phòng Kế Hoạch – Kỹ Thuật:

 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, giao nhiệm vụ cung ứng vật tư cho xưởng kết cấu thép thực hiện nhiệm vụ sản xuất
 • Cử cán bộ kỹ thuật giám sát việc lắp dựng sản phẩm tại công trường và công tác an toàn lao động.
 • Giao nhiệm vụ cho các cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra nghiệm thu sản phẩm từng bước và nghiệm thu sản phẩm trước khi xuất xưởng.
 • Tổ chức việc vận chuyển sản phẩm đến công trình. Giao nhiệm vụ cho đội xây lắp chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm và lắp dựng tại công trường.
 • Phối hợp với cán bộ kỹ thuật Bên A để tiến hành công tác nghiệm thu hạng mục công việc hoàn thành.

Phòng Tổ chức – Hành Chính:

 • Thu thập và kiểm tra toàn bộ hồ sơ quản lý cán bộ công nhân viên trong công ty. Xây dựng các biểu mẫu quy chuẩn để áp dụng vào công tác quản lý tại văn phòng và công trình do công ty đang triển khai thi công.
 • Tiếp nhận công văn, tài liệu, vào sổ công văn. Lưu giữ tài liệu theo từng loại công văn bảo đảm tiện lợi cho việc tra cứu.
 • Trình công văn, tài liệu lên Ban giám đốc trong ngày hoặc ngày tiếp theo. Chuyển giao công văn cho các phòng ban, đội xưởng phải ghi vào sổ và lấy chữ ký của người nhận.
 • Kết hợp với các phòng chức năng trong công ty để thực hiện hiệu quả các yêu cầu của lãnh đạo đã đề ra.

Phòng Quản lý sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, giao nhiệm vụ cho đơn vị sản xuất
 • Tổ chức việc vận chuyển sản phẩm đến công trình. Giao nhiệm vụ cho đội Xây lắp chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm và lắp dựng tại công trường.
 • Phối hợp với cán bộ kỹ thuật Bên A để tiến hành công tác nghiệm thu hạng mục công việc hoàn thành.

Xưởng kết cấu thép:

 • Triển khai việc sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của bản thiết kế của Phòng kỹ thuật chuyển xuống.
 • Phối hợp với cán bộ phòng KH-KT để sản xuất đạt chất lượng, tiến độ và bàn giao sản phẩm đồng bộ cho lắp dựng.

Phòng Kế Toán -Tài Chính:

 • Tham mưu cho Giám đốc về quản lý hành chính, tài chính phục vụ cho kinh doanh, tổ chức lao động tiền lương
 • Theo dõi ghi chép tình hình biến đông tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng kinh phí của công ty
 • Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện bộ máy công ty, các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm. Tổ chức công tác kế toán, thống kê phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cảI tiến tổ chức bộ máy và công tác kế toán thống kê.

Bài viết liên quan


CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

Copyright © 2017 Alphagroup.com.vn

Địa chỉ: Lô E5, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Tel: (0240)366.1354 - Fax: (0240)366.1555 - Hotline: 0936.933.169

Email: cp@alphagroup.com.vn


Đang truy cập: